KONFERENCJA 2020

PRELEGENCI

PROF. DR HAB.

Mikołaj
Iwanow

Uniwersytet Opolski

Profesor w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się głównie w historii i teraźniejszości Polaków na terenie byłego ZSRS. W latach 1989 – 2004 pracownik etatowy w Radiu Wolna Europa – Radio Swoboda w Monachium i Pradze. Autor ponad 100 prac naukowych i publicystycznych wydanych w Polsce, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Finlandii, Izraelu i Ukrainie. Za pracę Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim, 1921 – 1939 zastał uhonorowany wieloma polskimi i międzynarodowymi nagrodami, wśród których znalazły się m. in.: Nagroda „Polityki" i Nagroda im. prezydenta Edwarda Raczyńskiego . Laureat Nagrody „Przeglądu Wschodniego”.

PROF. DR HAB.

Grzegorz
Mazur

Uniwersytet Jagielloński

Profesor w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej INPiSM UJ. Badacz dziejów Polskiego Państwa Podziemnego. W 1976 r. ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Habilitował się w 1996 r. przed Radą Wydziału Historycznego UJ na podstawie rozprawy: Pokucie w latach II wojny światowej. Położenie ludności, polityka okupantów, działalność podziemia . W 2008 r. uzyskał tytuł profesorski. Autor monografii Biuro Informacji i Propagandy AK 1939–45 i pracy „Pokucie w latach II wojny światowej, Życie polityczne polskiego Lwowa 1918–1939. Współautor prac Konspiracja lwowska 1939–1944. Słownik biograficzny, Kto był kim w II Rzeczypospolitej?, Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu, Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa. Publikował w kwartalniku emigracyjnym Zeszyty Historyczne.

PROF. DR HAB.

Zdzisław Julian
Winnicki

Uniwersytet Wrocławski

Profesor w Zakładzie Badań Wschodnich Instytutu Studiów Międzynarodowych (obecnie na emeryturze). Doktorat z nauk prawnych obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a habilitację z nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie uzyskał tytuł naukowy profesora nauk społecznych. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych i kierownika Zakładu Badań Wschodnich ISM - na Wydziale Nauk Społecznych UWr. Odbył staże badawcze na Uniwersytecie Groningen w Holandii, Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku oraz Uniwersytecie Wileńskim. Główne obszary badawcze: najnowsza historia ustroju Polski, ustrój i doktryna polityczna Republiki Białoruś, status polskiej mniejszości narodowej na Białorusi i Litwie, teoria współczesnych relacji międzycywilizacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz zasady prawa międzynarodowego publicznego.

DR HAB.

Olgierd
Grott

PROF. UJ
Uniwersytet Jagielloński

Kierownik Katedry Historii Polskiej Myśli Politycznej INPiSM UJ, kierownik Działu Historycznego Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie, kierownik grantu Kresowi Żołnierze Armii Krajowej realizowanego przez MAK w ramach programu Śladami Polski Niepodległej finansowanego ze środków MNiSW. Autor szeregu opracowań poświęconych polskiej myśli politycznej, sprawom narodowościowym oraz zagadnieniom polskich Kresów Wschodnich.

DR HAB.

Aleksander
Głogowski

PROF. UJ
Uniwersytet Jagielloński

Pracownik Katedry Historii Polskiej Myśli Politycznej INPiSM UJ. Stypendysta School of Oriental and African Studies (Londyn) oraz Institute of Strategic Studies (Islamabad). Wykładał na Uniwersytecie Wileńskim. Zajmuje się historią Policji Państwowej II RP, tematyką polityki zagranicznej i wojskowej Pakistanu oraz historią wojskowości. Autor licznych monografii i artykułów naukowych między innymi: Policja Państwowa i inne instytucje bezpieczeństwa na Wileńszczyźnie w latach 1918-1939, Kraków 2015; They Polished the Royal Pakistan Air Force Kraków 2016; Armia Pakistanu - Kultura Strategiczna, Kraków 2018; Kobieca Policja Państwowa II RP w walce z międzynarodowym handlem ludźmi, Kraków 2014; Armia Pakistanu. Wojny z Indiami 1947-2017, Kraków 2018

DR HAB.

Renata Król-Mazur

Uniwersytet Jagielloński

Adiunkt w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej INPiSM UJ. Sekretarz Instytutu Badań Ormiańskich. Zainteresowania naukowe skupiają się na historii nowożytnej i współczesnej, zwłaszcza na zagadnieniach związanych z historią Polski, Armenii, Ukrainy, dziejami Kaukazu oraz problematyce mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (ze szczególnym uwzględnieniem Ormian). Zajmuje się problematyką wojskowości, polskiej myśli politycznej, stosunków międzynarodowych. Szczególny obszar zainteresowań badawczych to politologia religii (zwłaszcza w odniesieniu do Armenii i Gruzji), polityka pamięci, nacjonalizmy na obszarze postradzieckim.

DR HAB.

Jarosław
Wołkonowski

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy

W 1995 roku na Uniwersytecie Warszawskim obronił pracę doktorską Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej w latach 1939-1945 . W 2004 roku opublikował monografię Stosunki polsko-żydowskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie 1919-1939 i habilitował się w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W latach 2007-2016 dziekan Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Autor 80 artykułów na temat Wileńskiej AK, stosunków narodowościowych, polityki społecznej i polityki historycznej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta RP.

DR

Tomasz
Bożerocki

Uniwersytet Wileński

Pedagog, wykładowca Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego. W 2013 r. na Wydziale Historii Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego obronił pracę licencjacką Wizerunek narodów Wileńszczyzny w dokumentach Armii Krajowej w latach 1939-1944 oraz zdobył kwalifikację nauczyciela historii. W 2015 r. na Wydziale Historii Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego obronił pracę magisterską pod tytułem Kwestia państwowej przynależności Wileńszczyzny w dokumentach Armii Krajowej w latach 1939 – 1944. W 2020 r. obronił doktorat pod tytułem Znaczenia mediów oraz nośników pamięci w procesie formowania pamięci zbiorowej Armii Krajowej w połowie XX w.. W swoich pracach naukowych oraz artykułach analizuje zagadnienia powiązane z komunikacją pamięci, pamięcią zbiorą, stereotypami kulturowymi. Wraz z Albertem Wołkiem jest autorem i realizatorem projektu o historii Wileńszczyzny na YouTube O Wilnie, Wileńszczyźnie i nie tylko.

DR

Tomasz
Dudek

Biblioteka Jagiellońska

Pracownik Biblioteki Jagiellońskiej, historyk, współpracownik Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie, zainteresowania badawcze: Historia Polski XIX i XX w., dzieje Kresów Wschodnich, historia wojskowości, stosunki polsko-ukraińskie. Publikował m.in. w Małopolskich Studiach Historycznych, Wrocławskich Studiach Wschodnich, Sowińcu, Krakowskim Roczniku Archiwalnym. Autor książek: Kostiuchnówka 1916, Warszawa 2017, Przebraże 1943, Warszawa 2019, Kampania Karpacka Legionów Polskich 1914-1915, Warszawa 2020.

DR

Joanna
Lusek

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Kierownik Działu Historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, członek Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny i Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Zainteresowania badawcze: historia medycyny i farmacji, historia oświaty i wychowania, historia wojskowości

DR

Marta
Polaczek-Bigaj

Uniwersytet Jagielloński

Adiunkt w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej INPiSM UJ. Absolwentka Politologii i Prawa na UJ. Wśród głównych zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia dotyczące transformacji mediów, wolności słowa oraz ewolucji wybranych tytułów prasowych. Autorka monografii Polityczno – prawne aspekty przeobrażeń w polskim systemie medialnym (Kraków 2013) oraz trzech kolejnych książek poświęconych Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej (Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa – Książka – Ruch" – studium powstania, działalności i likwidacji, Kraków 2016, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa – Książka – Ruch" – studium wybranych problemów, Kraków 2017 oraz Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa – Książka – Ruch" – wybór tekstów źródłowych, Kraków 2018).

Joanna
Chudzicka

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Absolwentka Historii w Instytucie Historii UJ. Dyplom magisterski uzyskała broniąc pracę dyplomową dotyczącą nacjonalizmu w polskim sporcie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Obecnie pracuje w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, realizując projekt badawczy Kresowi Żołnierze Armii Krajowej będący częścią programu Śladami Polski Niepodległej sponsorowanego przez MNiSW. Ponadto studentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz nauczyciel w szkole podstawowej.

Arkadiusz
Bąk

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Adiunkt w Dziale Historycznym Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie, działacz społeczny, współautor książek: Zawierucha Wielkiej Wojny na terenie gminy Szerzyny (2015, z M. Pikusa) i Śladami Armii Krajowej w Małopolsce. Przewodnik historyczno-krajoznawczy t. I (2019, z M. Bik, O. Grott, M. Karolczuk)

DR

Aleksander
Srebrakowski

Uniwersytet Wrocławski

Pracownik Zakładu Historii Europy Wschodniej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizuje się w badaniach nad historią Europy Wschodniej, historią Wileńszczyzny i Litwy oraz badaniach polonijnych. Członek Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji do badania problemów nauczania historii i geografii. Współorganizator Stowarzyszenia Straż Mogił Polskich na Wschodzie. Współorganizator i kierownik dolnośląskiego oddziału Archiwum Wschodniego. Działacz Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Jakub
Maszkiewski

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Absolwent Bezpieczeństwa Narodowego w INPiSM UJ. Dyplom magisterski uzyskał broniąc pracę dyplomową dotyczącą działalności amerykańskiego wywiadu w Polsce w latach 1945-1981. Obecnie pracując w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie realizuje projekt badawczy Kresowi Żołnierze Armii Krajowej będący częścią programu Śladami Polski Niepodległej finansowanego przez MNiSW. Ponadto pracuje nad rozprawą doktorską na temat pozycji Armii Krajowej w polskiej polityce historycznej.

Robert
Springwald

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Adiunkt w Dziale Historycznym Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie. Realizuje projekt badawczy Kresowi Żołnierze Armii Krajowej będący częścią programu Śladami Polski Niepodległej finansowanego przez MNiSW. Absolwent Historii w Instytucie Historii UMCS w Lublinie. Wiceprezes Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

ORGANIZATOR

MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
im. gen. Emila Fieldorfa "Nila"
W KRAKOWIE

Muzeum Armii Krajowej jest instytucją kultury miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego.
KONFERENCJA2020@MUZEUM-AK.PL